Onze servicevoorwaarden

1. Uw relatie met Weethetsnel.nl

1.1 De voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen jou en Weethetsnel.nl (hierna: de 'Website') zijn van toepassing op je gebruik van de Website en op alle producten, kanalen, software, data feeds en/of diensten (hierna wordt dit gezamenlijk genoemd: de 'Dienst') die door Weethetsnel.nl op of via de Website aan jou worden geleverd.
1.2 Jouw juridische overeenkomst met Weethetsnel.nl bestaat uit: (A) de in deze Servicevoorwaarden neergelegde bepalingen en (B) het privacybeleid van Weethetsnel.nl, hierna gezamenlijk: de 'Voorwaarden'.
1.3 Door gebruik te maken van, het bezoeken van en/of het registreren op de Website wordt je geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Aangeraden wordt om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt. De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van gebruikers die Gebruikers Content plaatsen naar de dienst.
Onder 'Gebruikers Content' wordt begrepen: tekst en video’s alsmede computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto's, geluid, muziek, audiovisuele combinaties en interactieve elementen en andere materialen die met gebruikmaking van de Dienst op de Website kunnen worden geplaatst, die kunnen worden bekeken of waartoe toegang kan worden verkregen.

Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar ‘bezoekers’ of ‘gebruikers’, worden zowel niet-geregistreerde als geregistreerde bezoekers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden.

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Als bezoeker kun je ook zonder registratie gebruik maken van de Dienst. Bepaalde activiteiten, waaronder het plaatsen van Gebruikers Content, het geven van reacties of het beoordelen van content, kunnen alleen worden verricht wanneer je een geregistreerde gebruiker bent.
2.2 Je dient akkoord te gaan met de Voorwaarden om van de Dienst gebruik te maken. Het is niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken indien de Voorwaarden niet door jou zijn aanvaard.
2.3 Weethetsnel.nl is voortdurend in ontwikkeling. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de Website als onderdeel van deze voortdurende ontwikkeling geheel naar goeddunken van Weethetsnel.nl en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar diensten aan jou of aan de gebruikers van de Website in het algemeen (en/of bepaalde binnen de diensten geboden opties) al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk kan stopzetten of veranderen. Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg hiervan.
2.4 Het is Weethetsnel.nl toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in het recht of wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst. Als gebruiker van de Website word je geadviseerd om de Voorwaarden periodiek na te gaan op wijzigingen. De gewijzigde Voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds bestaande registraties. De gewijzigde versie zal beschikbaar worden gemaakt binnen de Dienst en het wordt aanbevolen om deze Voorwaarden geregeld te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van wijzigingen. Op basis van de data van opgeslagen eerdere versies van de Voorwaarden in het archief op desbetreffende pagina, is te achterhalen of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien er aanzienlijke wijzigingen plaatsvinden dan zullen wij zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijvoorbeeld kennisgeving via e-mail of kennisgeving door middel van een pop-up bij je eerstvolgende bezoek).

Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden dan dien je het gebruik van de Website te staken door het opheffen van jouw account. Blijft je gebruik maken van de Dienst, dan aanvaard je daarmee de tussentijdse wijzigingen binnen de Voorwaarden.

3. Registratie

3.1 Teneinde bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen benaderen, dien je jezelf te registreren. Iedereen kan zich registreren op de Website door het invullen van het elektronische registratieformulier (het 'Registratieformulier') dat via de Website wordt verstuurd naar Weethetsnel.nl en mits wordt aangegeven dat akkoord wordt gegaan met de Voorwaarden.
De verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
3.2 Weethetsnel.nl heeft het recht om op ieder moment, zonder opgave van redenen, de registratie van een gebruiker te weigeren of op te heffen.
3.3 Weethetsnel.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die geregistreerde gebruikers op het Registratieformulier, of in hun contact met andere gebruikers, opgeven.
3.4 Je dient Weethetsnel.nl direct op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van jouw account, waarvan je op de hoogte raakt. Je gaat ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op jouw Weethetsnel.nl-account plaatsvinden.
3.5 Na registratie worden een wachtwoord en andere inloggegevens toegestuurd naar het door jouzelf opgegeven e-mailadres. Vanaf dat moment ben je een Geregistreerd Gebruiker.
3.6 Jouw registratie is persoonsgebonden en door registratie verklaar je jouw registratie uitsluitend voor eigen gebruik te houden en/of gebruiken. Door registratie verklaar je jouw registratie en/of inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te geven en/of over te dragen.
3.7 Je zult je op de Website niet onrechtmatig als een ander persoon of vertegenwoordiger van een bedrijf of instantie uitgeven.
3.8 Na registratie kun je in bepaalde gevallen Gebruikers Content op de Website plaatsen, bijvoorbeeld in het geval van een samenwerking tussen jou en Weethetsnel.nl. Je dient schriftelijk akkoord te hebben voor een samenwerking en het plaatsen van Gebruikers Content.
3.9 Het toevoegen van Gebruikers Content kan bestaan uit het embedden (insluiten) van video-content. Video-content kan worden geplaatst door het gebruik van URL links vanaf onder meer de video publicatie platformen YouTube en Vimeo. Indien je video content vanaf een video publicatie platform op Weethetsnel.nl plaatst, dien je op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de Youtube Servicevoorwaarden dan wel de Vimeo Servicevoorwaarden. Je bent ervoor verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen van de servicevoorwaarden van deze video-platformen en om je te houden aan de richtlijnen die op deze video publicatie platformen voor de video content worden gehanteerd.

4. Gedragsregels, Auteursrecht en Aansprakelijkheid

Gedragsregels en voorwaarden

4.1 Bij gebruik van de Website ga je ermee akkoord om jezelf te houden aan de gedragsregels en voorwaarden die zijn opgenomen in deze Voorwaarden. Weethetsnel.nl verleent je toestemming tot het gebruik van de Dienst op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. Indien je jezelf niet aan deze voorwaarden houdt, dan levert dit een tekortkoming op in de nakoming van (jouw verplichtingen onder) de Voorwaarden.
Het is niet toegestaan om:

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weethetsnel.nl, gedeelte(n) van de Website of de Dienst te verspreiden via welk medium dan ook. Dit met inbegrip van (maar niet beperkt tot) content, tenzij Weethetsnel.nl je door middel van een functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding van Gebruikers Content in staat stelt (bijvoorbeeld voor het delen op social media).
 2. Enig gedeelte van de Website en/of een of meerdere Diensten, te wijzigen of aan te passen.
 3. Beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.
 4. De Website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met de Voorwaarden en/of in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weethetsnel.nl via welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de (content op de) Website te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weethetsnel.nl de Dienst te gebruiken voor het verkopen van toegang tot de Dienst, het verkopen van advertenties, sponsoractiviteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of het gebruiken van content van Weethetsnel.nl (met inbegrip van Gebruikers Content) op een pagina van een blog waar advertenties op worden getoond of een website die content bevat tenzij andere content die niet is verkregen via Weethetsnel.nl op dezelfde pagina te zien is en van voldoende waarde is om als basis te dienen voor dergelijke verkopen.
 7. De Website te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten voor het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere websites. Toegestaan commercieel gebruik omvat (i) het plaatsen van een originele, door jou of jouw organisatie gemaakte video op Weethetsnel.nl, (ii) het aanhouden van een origineel, door en voor jou of jouw organisatie aangemaakt, kanaal op de Website, (iii) vermelding van de website in de bronvermelding bij de door jou geplaatste content, (iv) het plaatsen van een link op de benodigdhedenlijst bij jouw content, mits deze link direct is gerelateerd aan en van toepassing is op deze benodigdhedenlijst, (v) enig gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk door Weethetsnel.nl is goedgekeurd.
 8. De Website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weethetsnel.nl te gebruiken voor ieder ander gebruik, inclusief het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina;
 9. Gebruikers te benaderen en/of Gebruikers Content te gebruiken om een andere reden dan uitsluitend jouw persoonlijke, niet-zakelijke gebruik, zoals bedoeld met behulp van en toegestaan op grond van de normale functionaliteit van de Dienst;
 10. Content te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleind, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weethetsnel.nl;

4.2 Het is als gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website dan wel andere computers of systemen van Weethetsnel.nl of andere gebruikers te verstoren, met inbegrip van doch niet beperkt tot:

 1. Het verzamelen of vergaren van persoonlijke gegevens van gebruikers van de Website en/of een Dienst (waaronder mede accountnamen worden verstaan);
 2. Het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
 3. Gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of een dergelijk systeem te lanceren) zoals een robot, spider of off-line reader;
 4. Het onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Weethetsnel.nl of andere gebruikers;
 5. Andere handelingen te verrichten die het gebruik van door andere gebruikers geplaatste Gebruikers Content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken.

4.3 Je gaat ermee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor (en dat Weethetsnel.nl ten aanzien van jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van jouw verplichtingen overeenkomstig de genoemde gedragsregels en voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Weethetsnel.nl eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

Auteursrecht

4.4 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Content ligt volledig en uitsluitend bij de persoon die deze Gebruikers Content heeft geplaatst op de Website. Het is niet toegestaan om bestaande, elders gepubliceerde content op de Website te plaatsen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content. Bij het plaatsen van Gebruikers Content ben je verantwoordelijk voor volledige vermelding van de gebruikte bronnen volgens de hiervoor geldende, door Weethetsnel.nl gehanteerde standaarden.
4.5 Door het plaatsen van Gebruikers Content op de Website verklaar en garandeer je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen te beschikken.

Aansprakelijkheid

4.6 Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren van Gebruikers Content en voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere gebruikers van de Website.
4.7 Weethetsnel.nl onderschrijft Gebruikers Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid die in verband staat met Gebruikers Content af.
4.8 Bepaling 4.7 is zowel van toepassing op Gebruikers Content die zelfstandig is gecreëerd en op de Website is geplaatst als op Gebruikers Content die, met of zonder gebruik van de diensten van Weethetsnel.nl, van andere websites of bronnen afkomstig is.
4.9 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor meningen, opvattingen en adviezen, de gevolgen en enigerlei schade die kan ontstaan door het opvolgen van de op de Website gepubliceerde Gebruikers Content, waaronder ook content die door Weethetsnel.nl zelf vanuit eigen redactie op de Website is gepubliceerd of content die door Weethetsnel.nl op de Website is doorgeplaatst.

Regels voor te plaatsen content

4.10 De Gebruikers Content zal:

 1. Geen pornografisch of seksueel getinte content bevatten zonder toestemming van Weethetsnel.nl. Neem voorafgaand aan het plaatsen van aan intimiteit gerelateerde content contact op met Weethetsnel.nl (info [at] weethetsnel.nl);
 2. Geen content bevatten die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
 3. Geen content bevatten met expliciet of zinloos geweld, zoals het verwonden, aanvallen of vernederen van iemand;
 4. Geen shockerende content bevatten zoals beelden van ongelukken en overleden personen;
 5. Geen bedrijfsgeheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke content bevatten die niet door jouzelf is gemaakt of waarvan je geen gebruik mag maken;
 6. Geen ongewenste reclame, kettingbrieven, en sneeuwbalsysteem bevatten;
 7. Geen misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen bevatten die ervoor zorgen dat Gebruikers Content vaker zou worden bekeken.
4.11 Je zult geen Gebruikers Content op de Website plaatsen of naar de Website uploaden met een inhoud die je in het land waarin je woonachtig bent, niet in bezit mag hebben of die Weethetsnel.nl in verband met de verlening van de Dienst niet mag gebruiken of in het bezit mag hebben.
4.12 Bij gebruik van de Dienst kun je eventueel worden blootgesteld aan Gebruikers Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor je is. Bij confrontatie met dergelijke Gebruikers Content stellen wij het op prijs als je hiervan melding maakt aan Weethetsnel.nl via de meldingsbutton onderaan desbetreffende pagina of via de e-mail (e-mail: info [at] weethetsnel.nl). Je gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en je doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover je (eventueel) met betrekking tot die Gebruikers Content jegens Weethetsnel.nl beschikt.

5. Beleid inzake inbreuk auteursrecht

5.1 Inbreuk op auteursrechten van derden, kan worden gemeld via de meldingsbutton onderaan desbetreffende pagina. Ook kun je een e-mail sturen naar: info [at] weethetsnel.nl. Omschrijf in deze e-mail duidelijk waarom inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht en vergeet niet om de URL link van de pagina, jouw NAW-gegevens en een telefoonnummer te vermelden. Indien van toepassing op de melding, dan zullen deze gegevens worden gedeeld met de eigenaar / plaatser van de door jou gemelde Gebruikers Content.
5.2 Indien is vastgesteld dat een gebruiker inbreuk pleegt op het auteursrecht, dan zal Weethetsnel.nl de content verwijderen en mogelijk, als onderdeel van dit beleid, deze gebruiker de toegang tot de Dienst tijdelijk ontzeggen of beëindigen.

6. Gebruikers Content verwijderen en registratie beëindigen

6.1 Indien je als Geregistreerd Gebruiker in strijd handelt met een onder deze Voorwaarden beschreven bepaling, heeft Weethetsnel.nl het recht om op ieder moment en zonder opgaaf van reden, maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen omvatten:

 1. Het aanpassen, blokkeren of verwijderen van door jou op de Website geplaatste Gebruikers Content;
 2. Het tijdelijk of permanent uitsluiten van jouw toegang tot de Website;
 3. Het beëindigen van jouw registratie door het onbruikbaar maken van jouw inloggegevens; en
 4. Het op jou verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending van de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten, die Weethetsnel.nl maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door jou geplaatste Gebruikers Content.

6.2 Iedere Geregistreerde Gebruiker kan op ieder moment de registratie beëindigen. Indien je Weethetsnel.nl van deze beëindiging op de hoogte brengt dan zal Weethetsnel.nl jouw opgeslagen persoonsgegevens verwijderen (tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten).
6.3 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien Weethetsnel.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6.

7. Licentierechten

7.1 Je behoudt al jouw eigendomsrechten op je Gebruikers Content wanneer deze door jouzelf op Weethetsnel.nl is geplaatst. Als je Gebruikers Content op Weethetsnel.nl plaatst dan verleen je:

 1. Weethetsnel.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, onoverdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikers Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de onderneminsgsactiviteiten van Weethetsnel.nl, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welk mediaformaat en via welke mediakanalen dan ook; alsmede
 2. Iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door jou geplaatste Gebruikers Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van deze Gebruikers Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

7.2 De bovenbedoelde door jou verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins jouw eigendomsrechten onverlet. De bovenbedoelde met betrekking tot door jou geplaatste Gebruikers Content verleende licenties vervallen, als je jouw Gebruikers Content van de Website verwijdert.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Weethetsnel.nl toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Weethetsnel.nl heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze Gebruikers Content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.
8.2 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de onder punt 8.1 bedoelde externe websites of bronnen, en onderschrijft geen advertenties, producten of ander materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel wordt geleden ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
8.3 Weethetsnel.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, waaronder inbegrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Weethetsnel.nl draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
8.4 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de content van de Website of door computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste nalatigheid van Weethetsnel.nl.
8.5 De gevolgen van tekortkomingen in het nakomen van de verplichtingen van Weethetsnel.nl naar haar gebruikers toe en naar derden, die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de gebruikers van de Website, zullen voor risico van deze gebruiker of gebruikers zijn.
8.6 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Weethetsnel.nl voor alle schade uit die overeenkomstig het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt.
8.7 Behoudens de algemene, in lid 8.6 hierboven neergelegde bepaling is Weethetsnel.nl ten aanzien van jou of jouw organisatie niet aansprakelijk voor: (1) de indirecte of gevolgschade die eventueel wordt geleden, waaronder (direct of indirect te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of (2) de schade die eventueel wordt geleden ten gevolge van:Behoudens de algemene, in lid 8.6 hierboven neergelegde bepaling is Weethetsnel.nl ten aanzien van jou of jouw organisatie niet aansprakelijk voor: (1) de indirecte of gevolgschade die eventueel wordt geleden, waaronder (direct of indirect te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of (2) de schade die eventueel wordt geleden ten gevolge van:

 1. Het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties of andere commerciële uitingen, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen jou en een adverteerder of sponsor wiens advertenties of commerciële uitingen in de Dienst verschijnen;
 2. Veranderingen die Weethetsnel.nl eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);
 3. De verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige content en andere met behulp van of door middel van jouw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;
 4. Het feit dat je niet de juiste accountinformatie aan Weethetsnel.nl hebt verstrekt; en/of
 5. Het feit dat je jouw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande jouw Weethetsnel.nl-account niet op een veilige plaats hebt bewaard en/of geheim hebt gehouden en/of het misbruik van jouw accountgegevens door derden.
8.8 De in lid 8.7 hierboven neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Weethetsnel.nl gelden ongeacht of Weethetsnel.nl van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

9. Het beëindigen van jouw relatie met Weethetsnel.nl

9.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door jou of Weethetsnel.nl zoals hierna vermeld worden beëindigd.
9.2 Indien je jouw juridische overeenkomst met Weethetsnel.nl wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: (a) kennisgeving aan Weethetsnel.nl door een e-mail te sturen naar info[at]weethetsnel.nl; en (b) het sluiten van jouw Weethetsnel.nl-account.
9.3 Het is Weethetsnel.nl te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen, indien:

 1. Je een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel je hebt gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat je niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);
 2. Weethetsnel.nl daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan jou onrechtmatig is of wordt);
9.4 Weethetsnel.nl is gerechtigd haar juridische overeenkomst met je te beëindigen indien:

 1. Weethetsnel.nl ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin je woonachtig bent of van waaruit je van de Dienst gebruikmaakt; of
 2. De verlening van de Dienst aan jou door Weethetsnel.nl, naar de mening van Weethetsnel.nl, niet langer commercieel haalbaar is;
Weethetsnel.nl zal in elk van de gevallen onder 1 of 2 van dit artikel 9.4, waar mogelijk, redelijke kennis geven van een dergelijke beëindiging.

9.5 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan jij en Weethetsnel.nl hebben geprofiteerd, waaraan jij en Weethetsnel.nl onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

10. Uitsluiting van garanties

10.1 Niets in de Voorwaarden zal jouw wettelijke rechten aantasten waar je als consument te allen tijde recht op hebt en die je niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.
10.2 De Dienst wordt verleend zonder garanties van ononderbroken of correct functioneren.

11. Algemene juridische bepalingen

11.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen jou en Weethetsnel.nl, zijn van toepassing op jouw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen jou en Weethetsnel.nl in relatie tot de Dienst volledig.
11.2 Het is Weethetsnel.nl toegestaan om per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst, kennisgevingen aan je te verstrekken met inbegrip van kennisgevingen over wijziging van de Voorwaarden.
11.3 Wanneer Weethetsnel.nl een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Weethetsnel.nl op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, kan dit niet worden opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Weethetsnel.nl, en staan die rechten of (rechts)middelen Weethetsnel.nl nog steeds ter beschikking.
11.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.
11.5 Op de Voorwaarden, alsmede op jouw relatie met Weethetsnel.nl overeenkomstig die Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.6 Weethetsnel.nl en jij komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het voorleggen van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin ga je ermee akkoord dat het Weethetsnel.nl evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

Datum: 20-04-2020

Eerdere versies van onze Servicevoorwaarden, kun je vinden in onderstaand archief: