Onze servicevoorwaarden

1. Uw relatie met Weethetsnel.nl

1.1 De voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Weethetsnel.nl (hierna: de 'Website') zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en op alle aan u door Weethetsnel.nl op of via de Website te leveren producten, kanalen, software, data feeds en/of diensten (hierna gezamenlijk: de 'Dienst').
1.2 Uw juridische overeenkomst met Weethetsnel.nl bestaat uit: (A) de in deze Servicevoorwaarden neergelegde bepalingen en (B) het privacybeleid van Weethetsnel.nl, hierna gezamenlijk: de 'Voorwaarden'.
1.3 Door het gebruikmaken en bezoeken van, alsmede het registreren op de Website wordt u geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Aangeraden wordt om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat u de Website bezoekt. De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van die gebruikers die tevens Gebruikers Content plaatsen naar de dienst. Onder 'Gebruikers Content' wordt begrepen: tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto's, geluid, muziek, video's, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die u met gebruikmaking van de Dienst kunt bekijken, waartoe u toegang kunt verkrijgen of die u kunt plaatsen naar de Dienst.
Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar “bezoekers” of “gebruikers”, worden zowel niet-geregistreerde als geregistreerde bezoekers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden.

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Bezoekers kunnen ook zonder registratie gebruik maken van de Dienst. Bepaalde activiteiten, waaronder het plaatsen van Gebruikers Content, het geven van reacties of het beoordelen van content, kunnen alleen worden verricht wanneer u een geregistreerde gebruiker bent.
2.2 U dient akkoord te gaan met de Voorwaarden om van de Dienst gebruik te maken. Het is niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken indien de Voorwaarden niet door u zijn aanvaard.
2.3 Weethetsnel.nl is voortdurend in ontwikkeling. U erkent en gaat akkoord dat de Website als onderdeel van deze voortdurende ontwikkeling geheel naar goeddunken van Weethetsnel.nl en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar diensten aan u of aan de gebruikers van de Website in het algemeen (en/of bepaalde binnen de diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) (geheel of gedeeltelijk) kan stopzetten of veranderen. Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.
2.4 Het is Weethetsnel.nl toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht of wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst, te effectueren. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd de Voorwaarden periodiek na te gaan op wijzigingen. De gewijzigde Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de reeds bestaande registraties. De gewijzigde versie zal beschikbaar worden gemaakt binnen de Dienst en u ontvangt de eerstvolgende keer dat u inlogt op de Website na deze wijzigingen, een notificatie hiervan. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden dan dient u het gebruik ervan te staken door het opheffen van uw account. Blijft u gebruik maken van de Dienst, dan aanvaardt u daarmee de tussentijdse wijzigingen binnen de Voorwaarden.

3. Registratie

3.1 Teneinde bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen benaderen, dient u zich te registreren. Iedereen kan zich registreren op de Website mits bij registratie wordt aangegeven dat akkoord wordt gegaan met de Voorwaarden en het elektronische registratieformulier (het 'Registratieformulier') wordt ingevuld en via de Website wordt verstuurd naar Weethetsnel.nl. De verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
3.2 Weethetsnel.nl is gerechtigd om op ieder moment, zonder opgave van redenen, de registratie van een gebruiker te weigeren of op te heffen.
3.3 Weethetsnel.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die geregistreerde gebruikers op het Registratieformulier, of in hun contact met andere gebruikers, opgeven.
3.4 U dient Weethetsnel.nl onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw account, waarvan u op de hoogte raakt. U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw Weethetsnel.nl-account plaatsvinden.
3.5 Na registratie worden een wachtwoord en andere inloggegevens toegestuurd naar het door uzelf opgegeven e-mailadres. Vanaf dat moment bent u een Geregistreerd Gebruiker.
3.6 Uw registratie is persoonsgebonden en door registratie verklaart u uw registratie uitsluitend voor eigen gebruik te houden en/of gebruiken. Door registratie verklaart u uw registratie en/of inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te
geven en/of over te dragen.
3.7 U zult zich op de Website niet onrechtmatig als een ander persoon of vertegenwoordiger van een bedrijf of instantie uitgeven.
3.8 Na registratie kunt u Gebruikers Content op de Website plaatsen.

4. Gedragsregels

4.1 Bij gebruik van de Website zult u zich aan de gedragsregels en voorwaarden houden die zijn opgenomen in deze Voorwaarden. Weethetsnel.nl verleent u toestemming tot het gebruik van de Dienst op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan levert dit een tekortkoming op in de nakoming van (uw verplichtingen onder) de Voorwaarden.
Het is niet toegestaan om:

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weethetsnel.nl, gedeelte(n) van de Website of de Dienst te verspreiden via welk medium dan ook. Dit met inbegrip van doch niet beperkt tot content, tenzij Weethetsnel.nl u door middel van een functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt (Gebruikers Content).
 2. Enig gedeelte van de Website en/of een of meerdere Diensten, te wijzigen of aan te passen.
 3. Beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.
 4. De Website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met de Voorwaarden en/of in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weethetsnel.nl via welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de (content op de) Website te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weethetsnel.nl de Dienst te gebruiken voor het verkopen van toegang tot de Dienst, het verkopen van advertenties, sponsoractiviteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of content (met inbegrip van Gebruikers Content) en/of het verkopen van advertenties, sponsoractiviteiten of promoties op een pagina van een blog waar advertenties op worden getoond of een website die content bevat tenzij andere content die niet is verkregen via Weethetsnel.nl op dezelfde pagina te zien is en van voldoende waarde is om als basis te dienen voor dergelijke verkopen.
 7. De Website te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten voor het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere websites. Toegestaan commercieel gebruik omvat (i) het plaatsen van een originele video naar Weethetsnel.nl, (ii) het aanhouden van een origineel kanaal op de Website, (iii) bronvermelding van de homepage van een website, (iv) enig gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk door Weethetsnel.nl is goedgekeurd.
 8. De Website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weethetsnel.nl te gebruiken voor ieder ander gebruik, inclusief het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina;
 9. Gebruikers te benaderen en/of Gebruikers Content te gebruiken om een andere reden dan uitsluitend uw persoonlijke, niet-zakelijke gebruik, zoals bedoeld met behulp van en toegestaan op grond van de normale functionaliteit van de Dienst;
 10. Content te veelvuldigen of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleind, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weethetsnel.nl;

4.2 Het is als gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website dan wel andere computers of systemen van Weethetsnel.nl of andere gebruikers te verstoren, met inbegrip van doch niet beperkt tot:

 1. het verzamelen of vergaren van persoonlijke gegevens van gebruikers van de Website en/of een Dienst (waaronder mede accountnamen worden verstaan);
 2. het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
 3. gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of een dergelijk systeem te lanceren) zoals een robot, spider of off-line reader;
 4. het onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Weethetsnel.nl of andere gebruikers;
 5. andere handelingen te verrichten die het gebruik van door andere gebruikers geplaatste Gebruikers Content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken.

4.3 U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor (en dat Weethetsnel.nl jegens u of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Weethetsnel.nl eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.
4.4 De verantwoordelijkheid voor de Gebruikers Content ligt volledig en uitsluitend bij de persoon die deze Gebruikers Content heeft geplaatst op de Website. Het is niet toegestaan Gebruikers Content via de Website ongeoorloofd te verveelvuldigen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content.
4.5 Door het plaatsen van Gebruikers Content op de Website verklaart en garandeert u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen te beschikken. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar, alle interactie met andere gebruikers van de Website en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van desbetreffende Gebruikers Content. Weethetsnel.nl onderschrijft Gebruikers Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband van Gebruikers Content af. Deze bepaling is van toepassing zowel voor Gebruikers Content die zelfstandig is gecreëerd als voor Gebruikers Content die, met of zonder gebruik van de diensten van Weethetsnel.nl, van andere websites of bronnen afkomstig is.
4.6 De Gebruikers Content zal:

 1. geen pornografisch of seksueel getinte content bevatten zonder toestemming van Weethetsnel.nl. Gelieve voor het plaatsen van seksueel getinte content, contact op te nemen met Weethetsnel.nl (info[at]weethetsnel.nl);
 2. geen content bevatten die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
 3. geen content bevatten met expliciet of zinloos geweld, zoals het verwonden, aanvallen of vernederen van iemand;
 4. geen shockerende content bevatten zoals beelden van ongelukken en overleden personen;
 5. geen bedrijfsgeheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke content bevatten die niet door uzelf is gemaakt of waarvan u geen gebruik mag maken;
 6. geen ongewenste reclame, kettingbrieven, en sneeuwbalsysteem bevatten;
 7. geen misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen bevatten die ervoor zorgen dat Gebruikers Content vaker zou worden bekeken.

4.7 U zult geen Gebruikers Content op de Website plaatsen of naar de Website uploaden met een inhoud die u in het land waarin u woonachtig bent, niet in bezit mag hebben of die Weethetsnel.nl in verband met de verlening van de Dienst niet mag gebruiken of in het bezit mag hebben.
4.8 Bij gebruik van de Dienst kunt u eventueel worden blootgesteld aan Gebruikers Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor u is. Bij confrontatie met dergelijke Gebruikers Content stellen wij het op prijs als u hiervan melding maakt aan Weethetsnel.nl via de meldingsbutton op desbetreffende pagina of via de e-mail (e-mail: info[at]weethetsnel.nl). U gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en u doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover u (eventueel) met betrekking tot die Gebruikers Content jegens Weethetsnel.nl beschikt.

5. Beleid inzake auteursrecht

5.1 Inbreuk op auteursrechten van derden, kan worden gemeld via de button bij desbetreffende video. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info[at]weethetsnel.nl. Omschrijf in uw e-mail duidelijk waarom inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht en vergeet niet de URL van de pagina, uw NAW-gegevens en uw telefoonnummer te vermelden. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met de eigenaar van de door u gemelde Gebruikers Content.
5.2 Indien is vastgesteld dat een gebruiker inbreuk pleegt op het auteursrecht, dan zal Weethetsnel.nl de video verwijderen en mogelijk, als onderdeel van dit beleid, hem of haar de toegang tot de Dienst tijdelijk ontzeggen of beëindigen.

6. Gebruikers Content verwijderen en registratie beëindigen

6.1 Indien u in strijd handelt met een onder deze Voorwaarden beschreven bepaling, heeft Weethetsnel.nl het recht om op ieder moment en zonder opgaaf van reden, maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen omvatten:

 1. het aanpassen, blokkeren of verwijderen van door u op de Website geplaatste Gebruikers Content;
 2. het tijdelijk of permanent uitsluiten van uw toegang tot de Website;
 3. het beëindigen van uw registratie door het onbruikbaar maken van uw inloggegevens; en
 4. het op u verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending van de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten, die Weethetsnel.nl maakt als gevolg van (het in stand houden van) de door u geplaatste Gebruikers Content.

6.2 Iedere Geregistreerde Gebruiker kan op ieder moment de registratie beëindigen. Indien u Weethetsnel.nl van deze beëindiging op de hoogte brengt, zal Weethetsnel.nl uw opgeslagen persoonsgegevens verwijderen tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
6.3 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien Weethetsnel.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6.

7. Licentierechten

7.1 U behoudt al uw eigendomsrechten in uw Gebruikers Content. Als u Gebruikers Content naar de Dienst uploadt of die content daarbinnen plaatst, dan verleent u:

 1. Weethetsnel.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, onoverdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikers Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de onderneminsgsactiviteiten van Weethetsnel.nl, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welk mediaformaat en via welke mediakanalen dan ook; alsmede
 2. Iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door u geplaatste Gebruikers Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van deze Gebruikers Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

7.2 De bovenbedoelde door u verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins uw eigendomsrechten onverlet. De bovenbedoelde met betrekking tot door u geplaatste Gebruikers Content verleende licenties vervallen, als u uw Gebruikers Content van de Website verwijdert.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Weethetsnel.nl toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Weethetsnel.nl heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Gebruikers Content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.
8.2 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
8.3 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
8.4 Weethetsnel.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Weethetsnel.nl draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
8.5 Weethetsnel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de content van de Website of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Weethetsnel.nl.
8.6 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Weethetsnel.nl jegens gebruikers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de gebruikers van de Website, zullen voor risico van deze gebruiker of gebruikers zijn.
8.7 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Weethetsnel.nl voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Weethetsnel.nl.
8.8 Behoudens de algemene, in lid 8.7 hierboven neergelegde bepaling is Weethetsnel.nl niet jegens u aansprakelijk voor: 1. de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of 2. de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:

 1. het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen;
 2. veranderingen die Weethetsnel.nl eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);
 3. de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;
 4. het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan Weethetsnel.nl heeft verstrekt; en/of
 5. het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw Weethetsnel.nl-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

8.9 De in lid 8.8 hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Weethetsnel.nl gelden ongeacht of Weethetsnel.nl van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

9. Het beëindigen van uw relatie met Weethetsnel.nl

9.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of Weethetsnel.nl zoals hierna vermeld worden beëindigd.
9.2 Indien u uw overeenkomst met Weethetsnel.nl wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: (a) kennisgeving aan Weethetsnel.nl; en (b) het sluiten van uw Weethetsnel.nl-account. Bedoelde kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van Weethetsnel.nl zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld of door een e-mail te sturen naar Weethetsnel.nl (e-mail: info[at]weethetsnel.nl).
9.3 Het is Weethetsnel.nl te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beëindigen, indien:

 1. u een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);
 2. Weethetsnel.nl daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan u onrechtmatig is of wordt);

9.4 Weethetsnel.nl is gerechtigd haar juridische overeenkomst met u te beëindigen indien:

 1. Weethetsnel.nl ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u van de Dienst gebruikmaakt; of
 2. de verlening van de Dienst aan u door Weethetsnel.nl, naar de mening van Weethetsnel.nl, niet langer commercieel haalbaar is;

Weethetsnel.nl zal in elk van de gevallen onder 1 of 2 van dit artikel 9.4, waar mogelijk, redelijke kennis geven van een dergelijke beëindiging.
9.5 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan u en Weethetsnel.nl hebben geprofiteerd, waaraan u en Weethetsnel.nl onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

10. Uitsluitingvangaranties

10.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.
10.2 De Dienst wordt verleend zonder garanties van ononderbroken of correct functioneren.

11. Algemene juridische bepalingen

11.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Weethetsnel.nl, zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en Weethetsnel.nl in relatie tot de Dienst volledig.
11.2 Het is Weethetsnel.nl toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.
11.3 Indien Weethetsnel.nl een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Weethetsnel.nl op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, wordt dit niet opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Weethetsnel.nl, en staan die rechten of (rechts)middelen Weethetsnel.nl nog steeds ter beschikking.
11.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.
11.5 Elk lid van het concern waarvan Weethetsnel.nl deel uitmaakt, is derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden, en dergelijke andere vennootschappen zullen het recht hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.
11.6 Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met Weethetsnel.nl ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en Weethetsnel.nl komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het Weethetsnel.nl evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

Datum: 18-07-2011